Integritetspolicy

Tidaholms Energi AB (556063-9683) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Tidaholms Energi AB skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. IMY  är tillsynsmyndighet och arbetar för att skydda dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

Denna integritetspolicy beskriver hur Tidaholms Energi AB behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tidaholms Energi AB, org.nr. 556063-9683, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Tidaholms Energi AB dina personuppgifter?

Tidaholms Energi AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Tidaholms Energi AB kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Vilka uppgifter behandlas?

Tidaholms Energi AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Varför behandlar Tidaholms Energi AB uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Tidaholms Energi AB för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • hantera felanmälningar
 • hantera byte eller underhåll av elmätare, undercentraler fjärrvärme eller ontar
 • mätning av din förbrukning av el
 • kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el
 • för att kontakta dig
 • hantera autogiroansökningar
 •  vid fakturering och bokföring
 • hantera arbetsansökningar
 • för kundundersökningar
 • för att erbjuda nya avtal/tjänster

När har Tidaholms Energi AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Tidaholms Energi AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Tidaholms Energi AB kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Tidaholms Energi AB och Tidaholms Energi AB personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Tidaholms Energi AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Tidaholms Energi AB dina personuppgifter?

Tidaholms Energi AB sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Tidaholms Energi AB. Gallringsbeslut innehåller information om när Tidaholms Energi AB får gallra handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Personuppgifterna gallras då enligt Tidaholms Energi AB:s gallringsbeslut.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Tidaholms Energi AB
Box 63
522 22 Tidaholm

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur skyddas dina uppgifter?

Tidaholms Energi AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Tidaholms Energi AB webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Tidaholms Energi AB gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.tidaholmsenergi.se.

Kontaktinformation och dataskyddsombud

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation dataskyddsombud:
E-post: dataskydd@tidaholm.se
Tidaholms kommun, 212000-1736

Kontaktinformation Tidaholms Energi AB
E-post: kundtjanst.teab@tidaholm.se