Mikroproduktion – sol, vind & vatten

Mikroproduktion av el är småskalig elproduktion från sol, vind- eller vattenkraft. Enligt ellagen ska en mikroproduktionsanläggning ha en maxeffekt på 43,5 kilowatt. Elen som du producerar går i första hand till din egen elanvändning.

Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott till ett elhandelsföretag som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Nätavgift och ersättning för mikroproducenter läs mer Tidaholms Energis hemsida

Mer information om solceller hittar du på Energimyndighetens hemsida

Mer om mikroproduktion hittar du på Energimarknadsinspektionens hemsida

Tillstånd och installation

Det du som kund behöver göra är punkt ett (1) nedan, övriga punkter sköter elinstallatören åt dig. Tänk på att ange
den person i hushållet som står för elnätsabonnemanget till elinstallatören.

1. Kontakta en autoriserad elinstallatör som sköter kontakten med oss.

2. Elinstallatören skickar en föranmälan där det framgår vad som ska göras och att anläggningen uppfyller säkerhetskraven.

3. Vi på Tidaholms Energi ska ge vårt medgivande till att installera en produktionskälla. När vi mottagit föranmälan och godkänt den skickar vi ett installationsmedgivande till elinstallatören.

4. Nu kan elinstallatören påbörja sitt installationsarbete.

5. När anläggningen är klar att tas i drift skickas en färdiganmälan in. Detta måste ske senast fem arbetsdagar innan önskat drifttagningsdatum.

Säkerhet och krav

Det finns många föreskrifter, standarder och krav som måste uppfyllas för att få installera mikroproduktion. Det är din elinstallatör som ska se till att nedanstående är uppfyllt.

Produktionsanläggningen får inte generera spänning ut på elnätet om överliggande nät skulle frånkopplas och bli spänningslöst enligt SEK TK8.

Anläggning för mikroproduktion ska uppfylla gällande föreskrifter, standarder och krav från Elsäkerhetsverket. Den skall även uppfylla kraven i Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet − ALP samt följa Svenska inställningsvärden enligt våra lokala krav och Svensk elstandard SS-EN 50438. Överspänningsskyddet i växelriktaren för överspänning steg 1 ska vara max 257,6 V (0,2 s) och steg 2 ska vara max 253 V (60 s).

Vi måste kunna garantera säkerheten i nätet för både våra kunder och våra elmontörer. Följande villkor gäller utöver tidigare krav när du ska installera en elproduktionsanläggning:

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av auktoriserad elinstallatör.
 • Elanläggningens huvudbrytare ska alltid vara åtkomlig för Tidaholms Elnät. Brytaren ska vara blockerbar för att förhindra återinkoppling då underhållsarbete pågår på nätet.
 • Elmätaren ska vara elektriskt placerad mellan huvudbrytare och mätarsäkringar. Vid arbete på mätutrustningen är det viktigt att förhindra ofrivillig spänningssättning vilket gör att man ska kunna bryta bort mätutrustningen lokalt i mätarskåpet.
 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • För att elnätet skall fungera bra så rekommenderar vi starkt trefasanläggningar. Om enfas ändå väljs skall Tidaholms Elnät besluta vilken fas anläggningen ansluts till.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 2 kW är inte tillåtet.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Anslutningen av trefasig elproduktion som överstiger 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Du bör kontakta oss för prisuppgift.
 • Produktionsanläggningen ska vara CE-märkt och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Tidaholms Elnät ser till att det är en elmätare som mäter både konsumtion och produktion. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt om det krävs.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas på din gruppcentral och i mätarskåpet.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Platsbesök kan komma att göras innan godkännande av anläggning.

Observera att vissa av dessa krav kan medföra att du behöver bygga om din befintliga elanläggning innan produktionsanläggningen kan tas i bruk.

Skattereduktion

Som privatperson kan du få en skattereduktion för installation av solceller och solfångare.

Läs mer hos Skatteverket Grön teknik – Privat | Skatteverket

 

Hur fungerar solceller under moln och snö?

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

Solpaneler lagrar inte elen

Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner.