Miljö

Lokala miljövärden från fjärrvärmen

Vi använder tre anläggningar för att tillgodose behovet av fjärrvärme i Tidaholm. 

Kraftvärmeverkets (Eldarens) 3 pannor:

P1: Avfallspanna som vi eldar huvudsakligen med RT-flis[1] och tryckimpregnerat trä. P1 också en ångpanna där vi producerar el tillsammans med värme

P2: Flis och pellets

P3: HVO och eldningsolja

Marbodal:
P3: Eldningsolja – Används som spetslast och reservanläggning

Stensiken:
P1: Eldningsolja – Används som spetslast och reservanläggning

Att på ett transparant och faktamässigt sätt visa vilka utsläpp vi förorsakar är viktigt för oss. Vissa utsläpp kan man mäta och vissa utsläpp måste räknas fram. Exempelvis är koldioxid svårt att mäta och framför allt vilken del av utsläppen som är fossilt eller biogent. Myndigheter och EU har gjort ett system som kallas EU-ETS där vissa verksamhetsutövare måste rapportera sina utsläpp. Rapporten föregås av ett stort regelverk med diverse revisioner av oberoende och certifierade organ. Naturvårdsverket är också med och granskar utsläppen.

Utsläppen som rapporteras i EU-ETS 2023:

Total ickefossil CO2: 44310 ton

Total fossil CO2: 114 ton

Av denna förbränning bildas stora mängder energi vilket innebär att för varje kWh fjärrvärme släpps det ut:

0,598 kg/kWh ickefossil CO2

0,002kg/kWh fossil CO2

Vår branschorganisation Energiföretagen tar också in uppgifter från ex. produktion, utsläpp och taxor. Dessa uppgifter används sedan för att jämföra olika fjärrvärme-producenter i landet. Många har säkert hört om Nils-Holgersson och detta är just en sådan taxa-jämförelse som kommer där ifrån. En annan är Lokala-Miljövärden där utsläpp per producerad energi redovisas. Här tas också med vissa utsläpp från transporter och elanvändning i produktionen.

[1] RT-flis består av återvunnet trämaterial som tidigare använts. Huvudsakligen utgörs RT-flis av välsorterat bygg- och rivningsavfall av trä.

Miljörapport 2023

All rapportering sker under första kvartalet så därför redovisas siffror för föregående år och kommer att uppdateras under första kvartalet nästkommande år.