Varför fjärrvärme

Energieffektivt

Tidaholms kraftvärmeverk eldas dels med avfall och returbränsle samt biobränsle. Av den energi som tillförs blir normalt 20-30 procent elenergi och resten fjärrvärme. Oavsett bränsle tas hela 90 procent av energin i bränslet tillvara genom kraftvärme. Vi använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och av hänsyn till klimat och miljö. Verkningsgraden för hela fjärrvärmesystemet i Tidaholm var 2009 på 84 procent. I detta ingår både pann- och distributionsförluster i kulvert.

Fjärrvärme – ett slutet kretslopp

För att inte varje hus ska ha en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 100 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp dels husets element och dels tappvarmvattnet i kranarna.

Diagram

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och det avkylda vattnet, cirka 45 grader, leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.

Så här fungerar fjärrvärme

Se filmen om fjärrvärme

Lilla filmen om fjärrvärme

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Den värme som uppkommer vid elproduktionen i Eldaren levereras som fjärrvärme till våra kunder.

Uppvarmningstrappan

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett intelligent och miljövänligt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Den som väljer fjärrvärme väljer en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv.

Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Med förnybar och återvunnen värme produceras hett vatten i en central anläggning och transporteras ut till enskilda fastigheter.

Vårt kraftvärmeverk Eldaren använder sig av avfall och returbränsle och befinner sig högt på uppvärmningstrappan. Det innebär att den inte tar av jordens resurser utan använder sig av det som samhället kastat bort.

Läs mer om fjärrvärme här

Energimyndigheten
Energiföretagen Sverige
Konsumentverket

Lokala miljövärden från fjärrvärmen

Vi använder tre anläggningar för att tillgodose behovet av fjärrvärme i Tidaholm. 

Kraftvärmeverkets (Eldarens) 3 pannor:

P1: Avfallspanna som vi eldar huvudsakligen med RT-flis [1] och tryckimpregnerat trä. P1 också en ångpanna där vi producerar el tillsammans med värme

P2: Flis och pellets

P3: HVO och eldningsolja

Marbodal:
P3: Eldningsolja – Används som spetslast och reservanläggning

Stensiken:
P1: Eldningsolja – Används som spetslast och reservanläggning

Att på ett transparant och faktamässigt sätt visa vilka utsläpp vi förorsakar är viktigt för oss. Vissa utsläpp kan man mäta och vissa utsläpp måste räknas fram. Exempelvis är koldioxid svårt att mäta och framför allt vilken del av utsläppen som är fossilt eller biogent. Myndigheter och EU har gjort ett system som kallas EU-ETS där vissa verksamhetsutövare måste rapportera sina utsläpp. Rapporten föregås av ett stort regelverk med diverse revisioner av oberoende och certifierade organ. Naturvårdsverket är också med och granskar utsläppen.

Utsläppen som rapporteras i EU-ETS 2022:

Total ickefossil CO2: 40 085 ton

Total fossil CO2: 105 ton

Av denna förbränning bildas stora mängder energi vilket innebär att för varje kWh fjärrvärme släpps det ut:

0,577 kg/kWh Ickefossil CO2

0,002 kg/kWh fossil CO2

Vår branschorganisation Energiföretagen tar också in uppgifter från ex. produktion, utsläpp och taxor. Dessa uppgifter används sedan för att jämföra olika fjärrvärme-producenter i landet. Många har säkert hört om Nils-Holgersson och detta är just en sådan taxa-jämförelse som kommer där ifrån. En annan är Lokala-Miljövärden där utsläpp per producerad energi redovisas. Här tas också med vissa utsläpp från transporter och elanvändning i produktionen.

Energi Fjärrvärme ursprungsland 2022:
Sverige:             84,6 %
Norge:               15,4 %

[1] RT-flis består av återvunnet trämaterial som tidigare använts. Huvudsakligen utgörs RT-flis av välsorterat bygg- och rivningsavfall av trä.

FJV

All rapportering sker under första kvartalet så därför redovisas siffror för föregående år och kommer att uppdateras under första kvartalet nästkommande år.